Iute algatab 2021/2026 eurovõlakirjade tingimuste muutmise protsessi

Kutse 3. augustil 2023 toimuvale võlakirjaomanike koosolekule

Tallinn, Eesti, 13. juuli 2023. Eesti finantstehnoloogia ettevõte Iute Group AS on oma tütarettevõtte IuteCredit Finance S.à r.l kaudu algatanud ametliku protsessi oma 2021/2026 eurovõlakirjade (ISIN: XS2378483494) tingimuste muutmiseks. Kavandatav tingimuste muudatus arvestab Energbanki omandamisest tulenevaid muutusi Kontserni struktuuris ning Iute Groupi äritegevuse jätkuvat ja olulist kasvu ning arengut. Selle tulemusena tagatakse nii võlakirjaomanike võimalused osaleda Iute Groupi edukas kasvus kui ka intressimaksete ja lunastusõiguste kaitse.

1. ettepaneku tingimuste muudatus (intressikulude kattekordaja alandamine proaktiivses vastavustestis (incurrence test)) on suunatud grupi kapitalistruktuuri optimeerimisele, võimaldades varade kaalutletud finantsvõimendust ja kapitali paigutamist.

Kuigi Energbanki omandamine kujutab endast põnevat kasvu- ja innovatsioonivõimalust Moldova finantsturul, on ligikaudu 22 miljonit eurot praegu Energbanki omakapitalis mittelikviidne ega too veel tulu, kuna integratsiooniprotsess alles käib. Sellest tulenevalt mõjutab praegu tulevikus suurt kasumlikkust tõotav investeering laenuportfelli laienemist ja pärsib ajutiselt EBITDA arengut.

Märkus: 1. ettepaneku muudatused on seotud ainult proaktiivse vastavustestiga (incurrence test). Alalise vastavustestiga (maintenance test) seotud finantskovenantide pakett, nagu näiteks intressikulude katte- ja kapitalisatsioonikordaja ei ole sellest mõjutatud ja jäävad muutumatuks.

2. ettepaneku (lubatud võlakohustuste paindlikkuse suurendamine) ja 3. ettepaneku (töötajate osalusprogrammide elluviimise hõlbustamine) tingimuste muutmine kajastab Kontserni ja selle äritegevuse jätkuvat ja olulist kasvu ning arengut.

Ülaltoodud ettepanekud moodustavad Koondotsuse ettepaneku ja hääletamine toimub ainult Koondotsuse ettepaneku üle.

Koondotsuse ettepaneku kinnitamisel ja võlakirjade tingimuste muutmisel saavad poolt hääletanud võlakirjaomanikud muutmistasu 0,25% võlakirjade nimiväärtusest.

Võlakirjaomanike koosoleku kokkukutsumise teade  3. augustil 2023 võlakirjade tingimuste muudatuste üle hääletamiseks on edastatud kliiringusüsteemide kaudu ja avaldatud täna koos muude lisadokumentidega grupi veebilehel.

Hääletustulemused avaldatakse Iute Groupi veebilehel pärast võlakirjaomanike koosolekut.

Kontserni finantsnõustaja on Aalto Capital (Saksamaa). 2021/2026 eurovõlakirjade omanikel palume seoses võlakirjade tingimuste muutmise protsessi küsimustega lisateabe saamiseks pöörduda otse Aalto Capitali poole:

Aalto Capital AG
Manfred Steinbeisser, juhtivpartner
E-post: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com
Telefon: +49 175 266 89 01

Täielik dokumentatsioon on saadaval aadressil: https://iute.com/investor/#bonds

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatsioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endast teada andma ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita väärtpaberiseaduse ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kehtivate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA kodanikele või nende kasuks, välja arvatud väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.

See teade ei kujuta endast prospekti direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiiv) tähenduses ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (“EMP”).

See teadaanne ei ole väärtpaberite pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantskampaaniat võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad määruse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “õigustatud isikuteks”). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult õigustatud isikutega. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule.