Iute teeb 2013/2023 võlakirjade omanikele uuendatud vahetuspakkumise

2021/2026 eurovõlakirjade täiendav vahetuspakkumine 10 miljoni euro ulatuses

  • Vahetuspakkumise periood 2019/2023 eurovõlakirjade omanikele 30. maist kuni 3. juulini 2023 kell 13:00 CEST.
  • Vahetuspakkumisega seotud 2021/2026 eurovõlakirju pakutakse vahetushinnaga 96,5% võlakirja nominalväärtusest. Intressimäär on 11,0% aastas, mida makstakse kaks korda aastas. Iga uue võlakirja vahetushinna ja selle nimiväärtuse vahe (35,00 eurot vahetatud võlakirja kohta) ning perioodi 7. veebruar kuni 12. juuli 2023 kogunenud intressid makstakse rahas välja.
  • Vahetuspakkumisega seotud võlakirjade tootlus tähtajani 12,3%.
  • Vahetussuhe 1:10, tulenevalt võlakirjade erinevatest nimiväärtustest, s.o 2019/2023 eurovõlakiri 1000,00 EUR tk, 2021/2026 eurovõlakiri 100,00 EUR tk.

Tallinn, Eesti, 30. mai 2023. Eesti finantstehnoloogia ettevõte Iute Group kuulutas välja oma omanduses oleva tütarettevõtte IuteCredit Finance S.á r.l 2019/2023 eurovõlakirjade uuendatud vahetuspakkumise. Eesmärk on refinantseerida 2019/2023 eurovõlakirjad, mida on emiteeritud 50 miljoni euro väärtuses ja suurendada 2021/2026 eurovõlakirjade mahtu. Pärast 2019/2023 eurovõlakirjade juba läbiviidud refinantseerimist ja investorite jätkuva huvi tõttu on ettevõtte plaan pakkuda täiendavat võimalust võlakirjade vahetamiseks. Eesmärk on suurendada 2021/2026. aasta eurovõlakirjade mahtu 10 miljoni euro võrra kuni 125 miljoni euroni.

2019/2023 eurovõlakirjade omanikele pakutakse 2021/2026 eurovõlakirju, mille intressimäär on 11,0% aastas, mida makstakse kaks korda aastas vahetushinnaga 96,5% võlakirja nominaalväärtusest. Iga uue võlakirja vahetushinna ja selle nimiväärtuse vahe (35,00 eurot vahetatud võlakirja kohta) ning perioodi 7. veebruar kuni 12. juuli 2023 kogunenud intressid makstakse rahas välja. Vahetuspakkumisega seotud võlakirjade tootlus lunastustähtajani on 12,3%.

Võlakirjade erinevate nimiväärtuste tulemusena on vahetussuhe 1:10, st üks 2019/2023 eurovõlakiri annab omanikule õiguse märkida kümme uut 2021/2026 eurovõlakirja. 2019/2023 eurovõlakirja nominaalväärtus on 1000,00 eurot ja 2021/2026 eurovõlakirja nominaalväärtus on on 100,00 eurot. Vahetuspakkumine algas täna, 30. mail ja lõpeb 3. juulil 2023 kell 13:00 CEST.

Kõik võlakirjaomanikud saavad vahetuspakkumise kohta teavet oma kodupangast. Vahetuspakkumisega seotud küsimuste korral palume investoritel võtta ühendust Manfred Steinbeisseriga aadressil: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com.

Uute võlakirjadega kauplemine algab Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ja Nasdaq Balti börsi reguleeritud turul eeldatavalt 12. juulil 2023.

Luksemburgis asuva finantssektori järelevalve komisjoni (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) poolt heaks kiidetud väärtpaberiprospekt on kättesaadav ettevõtte veebilehel https://iute.com/investor/#bonds.

Kontserni finantsnõustaja on Aalto Capital (Saksamaa).

Kogu teave pakkumise protsessi kohta ja võlakirjade märkimiseks vajalikud dokumendid on kättesaadavad grupi veebilehel lingi https://iute.com/investor/#bonds all.

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endast teada andma ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita väärtpaberiseaduse ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kehtivate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA kodanikele või nende kasuks, välja arvatud väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.

See teade ei kujuta endast prospekti muudetud direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiiv) tähenduses ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (“EMP”)).

See teadaanne ei ole väärtpaberite pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantskampaaniat võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad määruse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “õigustatud isikuteks”). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult õigustatud isikutega. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tuginedasellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.