Iute investorid näitasid üles suurt huvi 2021/2026 võlakirjade vahetuspakkumise vastu

Avalik pakkumine 2021/2026 võlakirjadele kestab 31. märtsini 2023

Tallinn, Eesti, 30. märts 2023. Eesti finantstehnoloogia ettevõtte IuteCredit Europe (“ICE”) senised investorid näitasid suurt üles suurt huvi võimaluse vastu vahetada grupi tütarettevõtte IuteCredit Finance S.á r.l. emiteeritud 2019/2023 võlakirjad (ISIN: XS2033386603) 2021/2026 võlakirjade (ISIN: XS2378483494) vastu, millega suurendatakse 2021/2026 eurovõlakirjade mahtu kuni 50 miljoni euro võrra. Vahetusperioodi lõpuks, 29. märtsiks 2023 kell 13.00 CEST laekunud nõustumisteadete põhjal olid investorid vahetanud nominaalselt rohkem kui 23,3 miljoni euro väärtuses võlakirju, mis vastab peaaegu 47%-le 50 miljonist 2019/2023. aasta käibelolevatest võlakirjadest.

Uute 2021/2026 eurovõlakirjade avalik pakkumine on investoritele nende kodupankade kaudu märkimiseks saadaval kuni 31. märtsini 2023. Avaliku pakkumise võlakirjade tootlus lunastustähtajani jääb 12% vahemikku. Uute 2021/2026 eurovõlakirjade väljalaskehind tehakse eeldatavasti lõplikult kindlaks ja kuulutatakse välja 31. märtsil 2023 laekunud märkimispakkumiste põhjal.

Tarmo Sild, Iute grupi juht: „Investorid on vahetusega usaldanud meid ja jätkavad Iutesse investeerimist atraktiivse tootlusega. Vahetus võimaldab meil pikendada gruppi investeeritud kapitali tähtaega, viia iute 2021/2026 võlakirja kogumaht üle 100-miljoni euro  ja luua eeldused edasiseks kasvuks. Eriti rõõmustav on aga see, et suudame oma rahastamisplaane ellu viia ajal, kui kogu finantssektor on surve all.”

Luksemburgis asuva finantssektori järelevalve komisjoni (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) heaks kiidetud väärtpaberiprospekt on nüüd kättesaadav ettevõtte veebilehel https://iute.com/investor/#bonds

Kogu teave pakkumise protsessi kohta ja võlakirjade märkimiseks vajalikud dokumendid on kättesaadavad grupi veebilehel lingi https://iute.com/investor/#bonds all. 

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endast teada andma ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita väärtpaberiseaduse ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kehtivate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA kodanikele või nende kasuks, välja arvatud väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.
See teade ei kujuta endast prospekti muudetud direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiiv) tähenduses ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (“EMP”)).

See teadaanne ei ole väärtpaberite pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantskampaaniat võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad määruse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “õigustatud isikuteks”). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult õigustatud isikutega. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.