Iute kitsendab 2021/2026 võlakirjade avaliku pakkumise hinnavahemikku

Tallinn, Eesti, 13. märts 2023. Eesti finantstehnoloogia ettevõte IuteCredit Europe kitsendas täna oma 100% omanduses oleva tütaretteevõtte IuteCredit Finance S.a.r.l. (“IuteCredit”) kaudu pakutavate 2021/2026 võlakirjade väljalaskehinna vahemikku. Uusi 2021/2026 eurovõlakirju pakutakse märkimiseks emissioonihinnaga 96,5% kuni 97,5% võlakirja nominaalväärtusest intressimääraga 11,0% aastas, intressi tasutakse kaks korda aastas. Avaliku pakkumisega seotud võlakirjade tootlus lunastustähtajani on ligikaudu 12%. Investorid saavad võlakirju oma depoopankade kaudu märkida kuni 31. märtsini 2023. Uute 2021/2026 eurovõlakirjade väljalaskehind tehakse laekunud märkimispakkumiste põhjal lõplikult kindlaks ja kuulutatakse välja eeldatavalt 31. märtsil 2023. Vahetuspakkumine EUR 2019/2023 võlakirjade omanikele jätkub muutumatul kujul kuni 29. märtsini 2023 kell 13:00 CET. Võlakirjaomanike depoopankadele võib kehtida lühem tähtaeg. Eesmärk on refinantseerida 2019/2023 eurovõlakirjad ja suurendada 2021/2026 eurovõlakirjade mahtu kuni 50 miljoni euro võrra.

AVALIK PAKKUMINE

  • Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa jaeinvestoritele suunatud avaliku pakkumise märkimisperiood kuni 31. märts 2023.
  • Märkimispakkumine 2021/2026 emissioonihinnaga 96,5% kuni 97,5% võlakirja kohta, intressimäär 11,0% aastas, intressi makstakse iga poole aasta tagant.
  • Avaliku pakkumisega seotud võlakirjade tootlus lunastustähtajani jääb vahemikku umbes 12%.

VAHETUSPAKKUMINE

  • Vahetuspakkumise periood 2019/2023 eurovõlakirjade omanikele 29. märtsini 2023 kell 13:00 CET.
  • Võlakirjaomanike depoopankadele võib kehtida lühem periood.
  • Vahetuspakkumisega seotud uusi 2021/2026 eurovõlakirju pakutakse vahetushinnaga 96,5% intressimääraga 11,0% aastas, mida makstakse poolaastas, vahe iga uue võlakirja vahetushinnast ja selle nimiväärtusest (35 eurot iga vahetatud võlakirja kohta)
  • Täiendav tasu investorile, kes valib võlakirjavahetuse, mis koosneb vahetustasust 1,0% (10,00 eurot vahetatud võlakirja kohta).
  • Perioodil 7. veebruar kuni 6. aprill 2023 kogunenud intress makstakse rahas välja.
  • Vahetuspakkumisega seotud võlakirjade tootlus tähtajani 12,6%.
  • Vahetussuhe 1:10, tulenevalt võlakirjade erinevatest nimiväärtustest, s.o EUR 2019/2023 võlakiri 1000,00 EUR tk, EUR 2021/2026 100,00 EUR.

Luksemburgis asuva finantssektori järelevalve komisjoni (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) poolt heaks kiidetud väärtpaberiprospekt on kättesaadav ettevõtte veebilehel https://iute.com/investor/#bonds.

Kogu teave pakkumise protsessi kohta ja võlakirjade märkimiseks vajalikud dokumendid on kättesaadavad grupi veebilehel lingi https://iute.com/investor/#bonds all.

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endast teada andma ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita väärtpaberiseaduse ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kehtivate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA kodanikele või nende kasuks, välja arvatud väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.

See teade ei kujuta endast prospekti muudetud direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiiv) tähenduses ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (“EMP”)).

See teadaanne ei ole väärtpaberite pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantskampaaniat võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad määruse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “õigustatud isikuteks”). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult õigustatud isikutega. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tuginedasellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.