Iute viis läbi 2021/2026 eurovõlakirjade lisaemissiooni 10 miljoni euro ulatuses seoses 2019/2023 eurovõlakirjade vahetuspakkumisega

Võlakirjade kogumaht 125 miljonit eurot

Tallinn, Eesti, 5. juuli 2023. Eesti finantstehnoloogia ettevõte Iute Group emiteeris täna tütarettevõtte IuteCredit Finance S.à r.l. kaudu 10 miljoni euro ulatuses 2021/2026 eurovõlakirju intressimääraga 11,0% aastas. Intresse makstakse kaks korda aastas. 7,2 miljoni euro ulatuses kasutasid vahetuspakkumist 2019/2023 eurovõlakirjade omanikud, kes realiseerisid vahetuspakkumise väljalaskehinnaga 96,5%. Vahetuspakkumisega seotud võlakirjade tootlus lunastustähtajani on 12,3%. Ettevõtte aktsionärid märkisid uusi 2021/2026 eurovõlakirju 2,8 miljoni euro ulatuses. Lisaemissioon suurendab Iute Groupi 2021/2026 võlakirjade kogumahu 125 miljoni euroni.

Uute 2021/2026 eurovõlakirjadega kauplemine algab Frankfurdi börsi reguleeritud turu põhinimekirjas ja Nasdaq Balti börsi reguleeritud turul eeldatavasti 12. juulil 2023.

Kontserni finantsnõustaja on Aalto Capital (Saksamaa).

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endast teada andma ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita väärtpaberiseaduse ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kehtivate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA kodanikele või nende kasuks, välja arvatud väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.

See teade ei kujuta endast prospekti muudetud direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiiv) tähenduses ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (“EMP”)).

See teadaanne ei ole väärtpaberite pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantskampaaniat võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad määruse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos “õigustatud isikuteks”). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult õigustatud isikutega. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tuginedasellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.